Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi - Kurultaylar - Bursa (Son güncelleme 14.01.2017)
FAALİYETLER


GİRİŞ SAYFASI KURULUŞ YÖNERGE DENETLEME KURULU PROJELER FAALİYETLER

AVUKATLAR BAĞIMSIZ RUHA SAHİP OLMALI

35 ilin barosundan meslekte 0-5 yıl kıdemli avukatların katıldığı Kurultayın açılışında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ahsen Coşar, bu kurultayın tüm emeğinin Bursa Barosu'na ait olduğunu belirtip kutlayarak başladığı konuşmasında, "Bu buluşmalar umarım önümüzü aydınlatır. Genç arkadaşlarımızın genç fikirleri bize yeni açılımlar getirir" dedi.
Avukatların laik, entelektüel bir bilince sahip olmaları ve dogmalara karşı çıkarak, hükümetlerin, büyük çıkar gruplarının adamı olmama konusunda özenli davranmaları gerektiğini vurgulayan Coşar, şöyle konuştu:
"Avukatlar, bağımsız, özgür, özerk ruha sahip olmak zorundadır. Genç insanlar olarak gelecek inşa etmeye çalışıyorsunuz. Amacınız para ve şöhret kazanmak değil, erdem sahibi insanlar olmaktır."

SAVUNMAYA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Asude Şenol da, avukatların kimseye boyun eğmemesi gerektiğini vurgulayarak başladığı konuşmasında, kıdemli-genç avukat ayrımı olmaksızın tüm avukatların işbirliği ve dayanışma içerisinde olmasının mesleki açıdan yarar sağlayacağını belirtti. Şenol, yargı bağımsızlığının yitirildiği bugünlerde savunmaya büyük görevler düştüğünün de altını çizdi.

BU TOPLANTILAR SÜRSÜN

Bursa Barosu Başkanı Ekrem Demiröz, Türkiye'nin dört bir köşesinden katılan genç avukatların katıldığı bu kurultayın, bundan sonra da başka kentlerde devam ettirilmesini dilediğini belirterek, "Bu çalışmada biz Bursa Barosu yçnetimi olarak sadece lojistik destek verdik. Kurultayın bütün emeği 0-5 yıl kıdemli genç avukat arkadaşlarımıza aittir" dedi. Demiröz, genç avukatların bu tür etkinliklerle de deneyim kazandığını vurguladı.

Mesleki sorunlar tartışılarak çözüm önerilerinin geliştirildiği kurultayın son gününde yayınlanan sonuç bildirgesinde, genç avukatların talepleri de kamuoyuna duyuruldu.
Genç Avukatlar Kurultayı Sonuç Bildirgesi'nde avukatların, sırf görevleri kapsamında savunma faaliyetini gerçekleştirdikleri için tutuklandıkları veya yargılandıklarına da dikkat çekilerek, "Meslektaşlarımıza karşı gerçekleştirilen saldırılar her geçen gün artmakta ve bu durumun önüne geçilememektedir. Savunma için tüm meslektaşlarımızı ve baroları göreve çağırıyoruz" denildi.


KURULTAY WEB SAYFASI
KURULTAY FOTOĞRAFLARI


 
GENÇ AVUKATLAR KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

BASINA VE KAMUOYUNA

20-21 Nisan 2013 tarihinde 30 Baronun katılımıyla Bursa Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlenmiş bulunan Genç Avukatlar Kurultayı’nın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kurultayın ilk gününde, katılımcı Baroların yazılı ve sözlü sunumları gerçekleştirilmiş; ikinci gününde ise tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri üzerine çalışma grupları oluşturulmuştur. Oluşturulan komisyonların almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir;

1-İşçi ve Bağlı Avukatların Sorunları ve Çözüm Önerileri:

 • İşçi/bağlı çalışan Avukatların ve kurumlarda çalışan Avukatların hak ve statüleri kanunla düzenlenmelidir.
 • Avukatlık Kanunu’nda yapılacak bir düzenlemeyle işçi/bağlı çalışan Avukatlar, işveren Avukatlar arasında bir “tip sözleşme” yapılması öngörülmeli ve bu sözleşmenin iş ilişkisi açısından zorunlu hale getirilmesinin Barolarca denetlenmesi sağlanmalıdır.
 • “Tip Sözleşme” de, işçi/bağlı çalışan Avukatın, çalışma saatleri, yıllık izin süreleri, öğle tatili, işçi/bağlı çalışan Avukatın işi reddetme hakkı, işçi/bağlı çalışan Avukatın alacağı asgari ücret, işçi/bağlı çalışan Avukat ile işveren Avukat arasındaki var olan etik kurallar ve bu kuralların ihlal edilmesinin yaptırımları gibi işçi/bağlı çalışan Avukatı ekonomik ve sosyal açıdan koruyan hükümler mutlaka yer almalıdır.
 • T.B.B. tüm bu sorunları, işçi/bağlı çalışan Avukatlarla oluşturacağı bir komisyonda tartışıp, yaptığı çalışmaları Adalet Bakanlığı bünyesinde değerlendirmeye sunmalıdır.
 • Bütün bunlara dayanarak; hazırlanmış olan tip sözleşme örneğine ve yasal statünün kullanılmasına dair imza kampanyasına delegelerimizi imzalarıyla iradelerini ortaya koymalı ve bu iradeyi mayıs sonundaki T.B.B. Genel Kuruluna taşıyarak gündem oluşturulmalıdır.

2-CMK Uygulamalarından Kaynaklanan Sorunlar için Çözüm Önerileri:

 • CMK Müdafiliği için belirlenen mevcut ücret tarifesinde düzenleme yapılarak, her bir CMK görevlendirmesi için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde o işin karşılığı olarak belirlenen asgari ücretin uygulanması gerekmektedir.
 • CMK kapsamında görevlendirilen müdafii ve vekillere ödenen ücretlerden vergi kesintisi yapılması, Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13. maddesine açıkça aykırılık teşkil ettiğinden bu vergi kesintilerinin tamamen ortadan kaldırılması zorunludur.
 • CMK Müdafiiliği sırasında yapılan yol giderleri ve görev gereği yapılacak her türlü masrafların tam ve sistemli şekilde ödenmesi, işçi/bağlı çalışan Avukatların yanında çalıştığı işveren Avukatlar üzerinden kestiği serbest meslek makbuzu üzerinden yapılacak ödemelerin kendisine ödenmesi konusundaki farklı uygulamaların giderilmesi gerekmektedir.

3-Vergi, İdari Düzenlemeler ve Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar için Çözüm Önerileri:

 • Türkiye Barolar Birliği tarafından Avukatlık ruhsatı sırasında alınan katkı payının tamamen ortadan kaldırılması, bu mümkün değilse en az 1/4'e indirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.
 • Barolar tarafından alınan Avukatlık ruhsat harçları için ise tüm Türkiye genelinde yeknesaklık sağlanması zorunludur.
 • Mesleğe yeni başlayan üyelerin meslekteki ilk üç yılını dolduruncaya kadar yıllık baro keseneğinin yarısı ve baro zorunlu giderlerine katılım payının yarısını ödemeleri konusunda Tüm Baroların Genel Kurulları'nda konunun karara bağlanması yönünde çalışma yapılması gerekmektedir.
 • Serbest meslek erbabı olarak faaliyet gösteren doktorlar ve diğer meslek grupları gibi Avukat gelirleri üzerinden ödenen Katma Değer Vergisi oranının %8'e indirilmesi konusunda TBMM'de bulunan Avukat kökenli milletvekillerinin desteği alınarak kanun teklifi yönünde çalışma yapılması kararı alınmıştır.
 • 0-5 yıl Kıdemli Avukatlara 30.000,00 TL gelire kadar vergi muafiyeti tanınması, 30.000,00 TL üstü gelir için vergi oranının düşürülmesi yönünde çalışma yapılması kararı alınmıştır.
 • Avukatların mesleklerini ifası sırasında kullandıkları her türlü şahsi giyim, v.b. harcamalarının gider pusulasına gider olarak işlenebilmesi idari ve yasama çalışmalarının yapılması, hususi damgalı (yeşil) pasaport alımı, ateşli silah ruhsatı ve ateşli silah alımlarında hakim ve savcılara tanınan istisnaların Avukatlara da aynen uygulanması gerekmektedir.
 • Barolar tarafından istihdam edilecek ve/veya görevlendirilecek yetkililer aracılığıyla dava vekalet ücretlerinin her yıl Barolar Birliği tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarife bedelinin Baro tarafından kurulacak ilgili komisyona yatırılması yönünde uygulamanın başlatılması ve etkin denetiminin sağlanması için yasal düzenleme yönünde çalışma yapılması kararı alınmıştır.

4- Hukuk Fakülteleri, Avukatlık Sınavı ve Meslek İçi Eğitim Sorunları için Çözüm Önerileri:

 • Avukatlık mesleğine kabul şartlarının yeniden düzenlenerek bu hususta Avukatlık sınavının adil, eşitlik ilkesine uygun, nicelikten ziyade niteliği ölçü alacak şekilde düzenlenmesi zorunlu hale getirilmelidir.
 • Hukuk fakültelerinin sayısı azaltılmalı ve hukuk fakülteleri kontenjanları sınırlandırılmalıdır. Yeni hukuk fakülteleri açılması için mevcut kriterler arttırılmalı ve eğitim kalitesi ile eğitim kadrosu niteliklileştirilmelidir.
 • Adli ve idari yargı hâkimliğine başvuru için 5 yıllık Avukatlık yapma şartı aranmalıdır. Bu yönde yapılacak bir düzenleme ile hâkimler ve savcılar Avukatların mesleğin icrası sırasında yaşadıkları sorunları daha rahat anlayabilecek, yargılama esnasında Avukatlar ile hakim ve savcılar arasındaki ilişkiler daha yapıcı bir hale gelecektir.
 • CMK müdafiiliği eğitimi tüm Barolar tarafından zorunlu hale getirilmelidir. Eğitimler mevcut CMK müdafileri tarafından verilmeli, uygulamaya yönelik sorunlar ve sorunların çözümüne ilişkin konular ayrıntılı şekilde düzenlenmelidir. Eğitim sonucunda sertifika verilmesi ile birlikte yapılan eğitimler Türkiye’nin tüm Barolarında geçerli olmalıdır.

5-Genç Avukatların Temsili Sorunu için Çözüm Önerileri:

 • Baro yönetimlerindeki seçimler için getirilen meslekte süre şartı mutlaka kaldırılmalıdır.
 • Her baroda Gençlik Meclisi oluşturulmalı ve Avukatlık Kanunu'nda Baronun zorunlu organları arasında Gençlik Meclislerine de yer verilmelidir.
 • T.B.B. delegeleri için, her Barodan en az 1 Genç Avukat bulundurma zorunluluğu getirilmeli, bunun yanında delege sayısının 1/4'ü mutlaka Genç Avukatlardan oluşmalıdır.
 • “Genç Avukat” tanımına Avukatlık Kanununda yer verilmelidir.
 • Genç Avukatların yönetim faaliyetlerinde bulunmaları ve bu faaliyetleri aktif olarak denetleyebilmeleri bir zarurettir. Bu sebeple Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu için en az 2 Yönetim Kurulu Üyesininin Genç Avukatlar arasından seçilmesi noktasında çalışma yapılması kararı alınmıştır.
 • Baro Yönetim Kurulları için; Yönetim Kurulu 9 veya 11 Avukattan oluşan Barolarda EN AZ İKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ AVUKATIN GENÇ AVUKATLAR ARASINDAN SEÇİLMESİ, 7 Avukattan oluşan Barolarda ise 1 YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN GENÇ AVUKATLAR ARASINDAN SEÇİLMESİ konusunda çalışma yapılması kararı alınmıştır.

6-Adliye ve Diğer Birimler ile İlişkilerden Kaynaklanan Sorunlar için Çözüm Önerileri:

 • Kalem personeline Adalet Bakanlığı ve T.B.B. ya da ilgili Baro tarafından oluşturulacak komisyon tarafından eğitim verilmelidir. Muhtemel sorunlarla ilgili Barolar tarafından oluşturulan (oluşturulacak) Mesleki Müdahale Komisyonu ile sorunların çözülmesi gerekmektedir. Avukatların hakim ve savcılar ile ilişkilerinin daha iyi bir seviyeye gelmesi için staj döneminde her iki meslek grubuna da birlikte eğitim verilmesi şartı getirilmelidir.

7-Mesleğe Yönelik Saldırılar ve Savunmanın Geleceği Sorunları için Çözüm Önerileri:

 • Öncelikle yabancı Avukatların ülkemizdeki danışmanlık faaliyetlerine son verilmeli, yabancı Avukatlık şirketlerinin kanuna karşı hile yolunu kullanarak bazı meslektaşlarımız aracılığıyla ülkemizde faaliyet göstermesinin önüne geçilmelidir.
 • Yine yabancıların veya meslektaşlarımızın ülkemizde şubeleşmesinin önüne geçilmelidir.
 • Bazı meslektaşlarımızın reklam yasağını hiçe sayan eylemleri için gerekli önlemler barolarca alınmalı ve yasağı hiçe sayanların cezalandırılmasında etkinlik sağlanmalıdır.
 • Arabuluculuk Kanununun yürütmenin kendi yargıçlarını oluşturacağı gözetilerek bu kanunun uygulanmasının durdurulması için etkin bir kamuoyu oluşturulması zorunluluk haline gelmiştir.
 • Avukatların üst ve büro aramalarının mevzuata uygun bir şekilde yapılmadığı ve mevzuatın hiçe sayıldığı açıktır. Bu konuda tüm Baroların ortak hareket etmeleri ve T.B.B. ile birlikte konunun üzerine gidilmesi gerekmektedir.
 • Yine meslektaşlarımızın görevleri kapsamında sırf savunma faaliyetini gerçekleştirdikleri için tutuklandıkları veya yargılandıkları fiili bir durumdur ve ülkemizin gerçeğidir. Meslektaşlarımıza karşı gerçekleştirilen saldırılar her geçen gün artmakta ve bu durumun önüne geçilememektedir. Bugün meslektaşlarımızın Avukat Kimliklerini birçok kamu kurumunda ve özel kurumlarda kabul ettirememesi, Avukatlık mesleğinin geldiği durumu özetlemektedir.
 • Tüm bu hususlarda Baroların etkin ve kolektif bir şekilde çalışması, gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasının sağlanması gerekmektedir.
 • Yine Avukatlık mesleğinin alanını daraltmak için zorunlu Avukatlığın hizmet alımı yöntemi ile sağlanması, noterlerin icra takibi yapmalarının yolunun açılması gibi çalışmaların engellenmesi için savunma gücümüzü kullanmak zorundayız.
 • Bugün ülkemizde savunmanın yok sayılmaya çalışıldığından ziyade savunmadan vazgeçildiği gerçeği ile yüzleşmeliyiz. “SAVUNMA” için tüm meslektaşlarımızı ve baroları göreve çağırıyoruz.


BURSA BAROSU
ADANA BAROSU
ANKARA BAROSU
ANTALYA BAROSU
ARTVİN BAROSU
AYDIN BAROSU
BALIKESİR BAROSU
BATMAN BAROSU
BİLECİK BAROSU
ÇANAKKALE BAROSU
DENİZLİ BAROSU
DİYARBAKIR BAROSU
EDİRNE BAROSU
ERZURUM BAROSU
ESKİŞEHİR BAROSU
GAZİANTEP BAROSU
HATAY BAROSU
ISPARTA BAROSU
İSTANBUL BAROSU
İZMİR BAROSU
KAYSERİ BAROSU
KIRŞEHİR BAROSU
KOCAELİ BAROSU
MANİSA BAROSU
MERSİN BAROSU
MUĞLA BAROSU
SAMSUN BAROSU
TRABZON BAROSU
UŞAK BAROSU
YALOVA BAROSU 

  
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23