BURSA BAROSU
Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi - Yönerge (Son güncelleme 29.05.2017)
FAALİYETLER


GİRİŞ SAYFASI KURULUŞ YÖNERGE DENETLEME KURULU PROJELER FAALİYETLER

YÖNERGE
SAYFAYI YAZDIR
BURSA BAROSU GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

AMAÇ
Madde 1) 
Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM
Madde 2)
 Bu yönerge Bursa Barosuna kayıtlı beş yıla kadar kıdemi olan 35 yaşını doldurmamış avukatlar ile stajyer avukatların temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile bu kurulun Baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair hükümleri kapsar.

DAYANAK
Madde 3) 
Bu yönerge 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 95/15. Maddesi uyarınca Bursa Barosu Yönetim Kurulu’nun 18.05.2017..tarih ve 49/5 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM
Genç Avukatlar Meclisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

MECLİSİN AMACI

Madde 4) Bursa Barosu’na kayıtlı genç avukatların ve stajyerlerin baro yönetimi nezdinde temsilini, mesleki problemlerinin sorunsuzca yönetim organlarına iletilmesini ve meslektaşlar arasındaki sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesi ile sosyal - kültürel faaliyetlerle birliktelik ve dayanışmanın gelecekte de devamlı olmasının sağlanması, mesleki eğitim faaliyetlerinin organizasyon ve uygulaması; yargı organları, adliye personeli ve kamu kurumları ile yaşanan problemlere ilişkin tartışma ortamı oluşturması ve buna dair istek, öneri ile çözüm tekliflerinin ve genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarının sağlanması hususlarında baro yönetim kuruluna görüş sunmak.

ÜYELER
Madde 5)

Bursa Barosu’na kayıtlı meslekte beş yılını bitirmemiş ve otuz beş yaşını doldurmamış avukatlar ile stajyer avukatlar ve ayrıca avukatlık stajını bitirip Bursa Barosu’na giriş aidatını ödeyerek kaydını yaptırıp ruhsatını bekleyen avukat adayları meclisin doğal üyeleridir.

MECLİSİN GÖREVLERİ
Madde 6)
a) Genç Avukatlar Meclisi’nin Baro Yönetimi nezdinde temsilciler aracılığıyla temsil edilmesi,
b) Meclis doğal üyelerinin mesleğe ve özlük haklarına ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi, çözüm önerileri üretilmesi,
c) Önerilerin baro yönetim kuruluna iletilmesi, 
e)Bu yönergenin 4.maddesinde yer alan amacı doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirilmesi

MECLİSİN ORGANLARI
Madde 7 ) Genç Avukatlar Meclisi organları şunlardır;
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu

GENEL KURUL
Madde 8) Görevi;
1. Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin Yürütme Kurulu üyelerini seçmek,
2. Bu yönergenin 4. maddesinde yer alan amaca uygun olarak, Genç Avukatlar Meclisi doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, çözüm önerileri üretilmesi konusunda görüşmek üzere, olağan toplantıları gerçekleştirmek.
3. Gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü öneri kararlarını almak, 
4. Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istenilen konuların gündeme alınmasına karar vermek 

GENEL KURUL TOPLANTI USULLERİ:

Madde 9)

1. Seçimli Olağan Toplantı: Genel Kurul iki yılda bir kez tek yıllarda Kasım ayının ilk haftası Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu Başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek, yürütme ve denetleme kurullarını seçmek üzere toplanır.
2. Olağan Toplantı: Genel kurul altı ayda bir kez madde 8’de sayılan görevleri yerine getirmek üzere toplanır. Toplantı Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yönetilir.
3. Olağanüstü Toplantı: Genel Kurul Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Genç Avukatlar Meclisi üyelerinin en az 1/10’ inin yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulunca üç gün içerisinde belirlenir ve ilan edilir.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

Madde 10) Seçimli Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı:
Seçimli Olağan Toplantı, Genç Avukatlar Meclisi doğal üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
Birinci fıkrada yazılı çoğunluk sağlanamazsa, toplantı zorunlu bir neden olmadıkça bir hafta sonraya bırakılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın yapılır.
Toplantı görüşme sayısının sağlanması ardından toplantıyı yönetmek üzere, hazirunun ortak mutabakata varması sonucu belirlenecek kişilerden olmak üzere divan oluşturulur. Ortak mutabakatın sağlanamaması durumunda hazirunda yer alan en kıdemli üyeden başlamak üzere 1 başkan iki katip üyeden oluşan divan başkanlığı oluşturulur. Seçimlerde herhangi bir göreve aday olan üye divan başkanlığında görev alamaz. Boş kalan üyenin yeri kıdem esasına göre doldurulur.
Seçimli olağan toplantıda seçim haricinde alınacak kararlara ilişkin karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Kararlar açık oylama ile alınır. Seçim gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılır. Seçim oylaması ve sayımı divan tarafından yürütülür. Seçime ilişkin tüm belge ve bilgiler tutulacak deftere kaydedilir. Seçim sonuçlanınca tutulan defter divan başkanına teslim edilir. Seçime ilişkin kesin sonuçlar Bursa Barosu internet sayfasında yayımlanır.

Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi temsilci üyeliğine aday olacaklar seçim günü oy kullanımı başlayıncaya kadar Genç Avukatlar Meclisi Divanı’na bildirilir.

Adaylar arasında en yüksek oy alandan en düşük oy alana kadar yapılacak sıralamaya göre Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi temsilci üyeleri belirlenir. 

Madde 11) Olağan Toplantı görüşme ve karar yeter sayısı: 
Olağan toplantı, toplantıya katılan doğal üyelerle, çoğunluk aranmaksızın yapılır. Gündemi Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi yürütme kurulu belirler ve toplantıyı yönetir.
Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oylama açık oyla yapılır. 
Oyların eşitliği halinde, yürütme kurulu başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır.
Gündeme doğal üyelerin isteği üzerine madde eklenebilir.

YÜRÜTME KURULU
Madde 12) Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun oluşumu:
Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve altı üyeden oluşur.
Yürütme Kurulu Genç Avukatlar Meclisi’nin iki yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısında en yüksek oyu alan 9 (dokuz) üyeden oluşur. Yürütme Kurulu'nun ilk toplantısında, üyeler kendi aralarında yapacakları seçim ile Yürütme Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Sekreter üyeyi seçerek temsilci üyeler arasındaki görev dağılımını belirler.

Madde 13) Yürütme Kurulu’nun Görev Süresi:
Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır.
Bu süre içerisinde doğal üyelik şartları kaybedilse dahi yürütme kurulu başkanı ve yürütme kurulu üyeleri bir sonraki seçimli olağan toplantıya kadar görevlerinin başında kalırlar. Herhangi bir nedenle görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur. Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

Madde 14) Yürütme Kurulu’nun Çalışma Yeri:
Baro Yönetim Kurulun’ca Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilmesi mevcut şartlara göre değerlendirilir.

Madde 15) Yürütme Kurulu’nun Görevleri:
Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun meclisin sürekli organı olarak görevleri;
a) Kuruluş amacı doğrultusunda mesleki problemleri belirlemek, çözüm önerileri üretmek ve olağan toplantıları gerçekleştirmek,
b) Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’nu altı ayda bir kez toplamak, toplantıya başkanlık etmek, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak.
c) Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunda alınan kararları yürütmek,
d) Genç Avukatlar Meclisi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak,
e) Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’nun ve Bursa Barosu Yönetim Kurulu’nun vereceği görevleri yerine getirmek,
f) Görevin gerektirmesi halinde geçici alt çalışma grupları oluşturmak.
g) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.
h) Genç Avukatlar Meclisi olarak alınan tavsiye niteliğindeki kararları almak ve bu kararların görüşülmesi için Baro Yönetim Kuruluna iletmek.
i) Genç Avukatlar meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi sırasında ve gerekli gördüğü takdirde Baro Yönetim Kurulu toplantılarına katılacak temsilciyi seçmek,
j) Diğer Baroların genç avukatlara yönelik kurulmuş kurulları ile koordinasyonu sağlamak üzere çalışma yapmak ve aldığı önerileri Baro Yönetim Kurulu’na sunmak, toplantılara hangi üyenin katılacağı hususunda baro yönetim kuruluna öneride bulunmak,


Madde 16) Yürütme Kurulu Üyelerinin Azli
Yürütme kurulu toplantılarına üç defa üst üste özürsüz ve izinsiz olarak katılmayan yürütme kurulu üyesi, diğer yürütme kurulu üyelerin ¾ çoğunluğunun oyu ile yürütme kurulu üyeliğinden azledilmesi için baro yönetim kuruluna başvurulur. Yeri boşalan üye yerine, yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur.

SON HÜKÜMLER
Madde 17) Giderlerin Karşılanması:
Genç Avukat Meclisi’nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri uygun bulunursa Baro Yönetimince karşılanır.

Madde 18)
Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ve komisyonlar çalışma yönergesi hükümleri uygulanır.

Madde 19)
Bu yönerge hükümlerinin değiştirilmesi; baro yönetim kurulunun yetkisinde olup mecliste ihtiyaç halinde salt çoğunlukla alacağı bir kararla değiştirilmesini istediği maddeleri baro yönetim kuruluna önerebilir.

GEÇİCİ MADDE:

Bu yönergenin baro yönetim kurulunca kabulü tarihinde görevde bulunan Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu görevlerine aynen devam etmekle birlikte bu yönergeye tabii olarak faaliyetlerini sürdürür.

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23